Karakteristike BONIS-a

Karakteristike BONIS-a


 • Pokrivenost operativnog rada

  • Podržan je operativni rad u višekorisničkom okruženju i to u svim poslovnim funkcijama BONIS-a. U sistemu su unapred iskreirana sva “neophodno” potrebna operativna dokumenta, a Vi sami po potrebi možete kreirati nova. Sistem dozvoljava promenu toka dokumenata i redefinisanje njihove međusobne povezanosti. Krajnjim korisnicima sistema (operaterima) se nad svakim dokumentom pojedinačno, mogu dodeliti specijalna prava za rad tipa: samo gleda podatke, robno knjiži, sme da stornira i slično….
  • Višekorisničko okruženje podrazumeva mogućnost istovremenog neometanog rada korisnika sistema nad istim aplikacijama i istovremeni pristup istim podacima (evidencijamai operativnim dokumentima).
 • Pouzdana i proverena baza podataka

  • BONIS se u potpunosti oslanja na Oracle bazu podataka. Izborom za Oracle tehnologiju opredelili ste se za nešto najbolje što informatička industrija može da ponudi. Oracle baza podataka garantuje bezbednost Vaših podataka od neovlašćenog pristupa, visoku pouzdanost u radu i najbrži odziv sistema.
  • Zahvaljujući superiornosti Oracle tehnologije, BONIS je od samog starta projektovan tako da može podržati veliki broj poslovnih promena koje se mere milionima transakcija.
 • Visoka automatizacija poslovnih procesa

  • Na nivou čitavog sistema obezbeđeno je povezivanje i međusobna usklađenost poslovnih procesa putem parametarskog podešavanja, kako “poslovnih procesa”, tako i pripadajućih “dokumenata” koja se koriste u operativnom radu. Navešćemo najznačajnije:
 • Automatsko generisanje povezanih dokumenata

  • Ukoliko se povezana dokumenta odnose na robni (materijalni) tok, sistem automatski sprovodi sva potrebna knjiženja – bez ikakve intervencije operatera. Krajnji efekat automatizacije, osim apsolutne tačnosti rada sistema, rezultuje u oslobađanju ljudskog resursa za druge kvalitetnije poslove.
 • Replikacija podataka i transfer dokumenata u distribuiranom okruženju

  • Složeniji informacioni sistemi imaju potrebe za korišćenjem više od jednog “servera baze podataka”. Međusobno povezane baze podataka čine distribuirano okruženje.
  • Replikacija podataka omogućava centralizovano održavanje šifarnika i klasifikacija na nivou čitavog sistema, kao i njihovo efikasno preslikavanje sa “master[1] ” na sve “slave[2] ” servere baze podataka.
  • Transfer dokumenata se odnosi na automatski prenos dokumenata sa jednog na drugi server baze podataka ( “Slave to Master”, “Slave to Slave” i “Master to Slave”).
 • Automatsko kontiranje i knjiženje dokumenata

  • Sistem omogućava selekciju dokumenata koji će se naći na listi za “automatsko kontiratiranje i knjiženje”. Sam proces može se izvršavati, u zavisnosti od Vaših potreba i kadrovskog resursa, izborom jednog od tri ponuđena modela:
 1. Model:  Operater sam određuje trenutak kontiranja dokumenata i inicijalizuje njihovo kontiranje. Kontrola tako formiranih finansijskih naloga i knjiženje istih posao je operatera.
 2.  Model:  Sistem automatski kontira dokumenta – u regularnim vremenskim intervalima. Kontrola tako formiranih finansijskih naloga i knjiženje istih posao je operatera.
 3.  Model:  Sistem automatski kontira dokumenta – u regularnim vremenskim intervalima. Sistem automatski knjiži, od strane sistema formirane finansijske naloge – u regularnim vremenskim intervalima.
 • Fleksibilnost sistema

  • Zahvaljujući modernoj arhitekturi sistema, postignuta je modularnost BONIS-ovih standardnih funkcija (ili modula) i u fazi implementacije sistema i u punom eksploatacionom režimu rada. Putem parametarskog podešavanja pojedinih funkcija i sistema u celini, postiže se da konfiguracija BONIS-a u potpunosti odgovara poslovnom sistemu – po principu “odela po meri”.
 • Velika iskazna moć sistema

  • BONIS preko unapred iskreiranih pregleda i izveštaja – garantuje Top menadžmentu potpun uvid u svaki segment poslovanja. U toj jasnoj i realnoj slici poslovnog sistema nema više mesta za “ulepšavanje” ili “peglanje” loših vesti od strane pojedinih referenata ili čak rukovodilaca pojedinih organizacionih celina.
  • Ukoliko postojeći izveštaji nisu u potpunosti zadovoljili Vaše potrebe, imate mogućnost da, brzo i lako sami generišete izveštaje, tako što će te izvršiti prilagođavanja postojećih ili kreirati nove izveštaje na osnovu postojećih.
 • Top menadžment izveštavanje (analize troškova, prihoda, zaliha, nabavke, prodaje… )

  • Klasično ili operativno izveštavanje ne pruža sve potrebne informacije na jednostavan i dovoljno razumljiv način za Top menadžment. Po pravilu, kao izvor podataka za izveštavanja Top menadžmenta, najčešće se koristi više operativnih izveštaja iz kojih naknadno treba selektovati i ekstrakovati podatke. Tek nakon njihove obrade u Excel-u ili drugim sličnim alatima, može se generisati “traženi” finalni izveštaj. Sa jedne strane, evidentan je nepotreban gubitak vremena operatera za pripremu takvih izveštaja, a sa druge strane, neophodnost generisanja takvih izveštaja je imperativ za pravovremeno i kvalitetno donošenje poslovnih odluka.
  • BONIS rešava problem Top menadžment izveštavanja. Na vreme smo uočili potrebu za permanentnim analiziranjem troškova i prihoda, zaliha, nabavke, prodaje… i to po svim parametrima, kroz pojedinačne i zbirne izveštaje, sa mogućnošću dinamičkog grupisanja po organizacionim jedinicama, mestima troškova, magacinima, asocijativnim grupama artikala, kupcima, dobavljačima, referentima nabavke i prodaje…
  • Osnov za Top menadžment izveštavanje čini unapred projektovano skladište podataka (datawarehouse), koje je u potpunosti integrisano sa operativnim evidencijama BONIS-a. U skladištu podataka se automatski pripremaju podaci za potrebe izveštavanja – po bilo kom kriterijumu. To je ujedno i osnov za Business Intelligence (poslovnu inteligenciju) prikupljanje podataka, analizu istih i distribuciju informacija.
 • Dalji razvoj poslovnog i informacionog sistema

  • BONIS je dinamičan sistem koji se neprekidno razvija i usavršava. Postoji više faktora koji su pokretači razvoja BONIS-a, od kojih izdvajamo:
   • Zadovoljstvo korisnika sistema

    • Zadovoljan korisnik i efikasan informacioni sistem, naš je primarni cilj i satisfakcija. To je osnovni pokretač permanentnog rada na povećavanju kvaliteta naših softverskih komponenti. Po potrebi se pojedine komponente menjaju (upgrade) i bez odlaganja sukcesivno isporučuju korisnicima sistema, nezavisno od verzije BONIS-a koju u tom trenutku imaju, ili planiranog datuma za isporuku nove verzije.
   • Razvoj informacionih tehnologija

    • Pažljivo pratimo trendove i razvoj informacionih tehnologija. Osim “baze podataka” naša pažnja usmerena je na Web (internet) razvojno okruženje i njegovu praktičnu primenu u poslovnim sistemima.
   • Promene u poslovnom okruženju

    • Pod promenama u poslovnom okruženju, osim novih pravila poslovanja koje donosi država (promene u obračunu zarade, poreskom okruženju i slično…), podrazumevamo i trendove razvoja informacionih sistema u “konkurentskim” firmama naših korisnika. Korisnici BONIS-a moraju imati prednost u brzini dobijanja informacija u odnosu na svoju konkurenciju.
   • Želimo da budemo najbolji

    • BONIS je fokusiran na uspostavljanje potpune kontrole nad robno-materijalnim i finansijskim tokovima u preduzeću. To nije moguće ostvariti bez poštovanja i striktnog sprovođenja poslovnih procedura u operativnom radu i redovno analiziranje i planiranje raspoloživih resursa. Dobar informacioni sistem Vas upravo primorava da Vaš posao radite odgovorno, sistematski i sinhronizovano sa kolegama u timu. BONIS je najbolji trener i saigrač istovremeno.