Proizvodi – BONIS

Integralni Informacioni Sistem BONIS (ERP)

BONIS predstavlja odličnu osnovu za upravljanje resursima.


Rukovodstvo preduzeća sa BONIS-om u kontinuitetu otkriva slabe tačke u praćenju poslovnih procesa i u mogućnosti je da ih na pravi način otklanja. Prave informacije, one po meri korisnika, i pravovremene unapredjuju sistem poslovnog odlučivanja, poboljšavaju proces planiranja i omogućavaju optimizaciju troškova na svim nivoima.

Na taj način se praktično ubrzavaju poslovni refleksi preduzeća, što je uslov opstanka u uslovima tržišne ekonomije. Posluje se na osnovu tačnih, pravovremenih i dostupnih informacija iz jedinstvene i sopstvene baze znanja. Svakodnevnom analizom poslovnih trendova i to dugoročno, sprečavaju se negativne pojave preventivno i spremno reaguje na pozitivne izazove iz okruženja i ukazane prilike.

BONIS je vremenom, pružanjem podrške različitim preduzećima i prateći potrebe istih, razvijen u tri osnovna prodajna modela.

Razlike izmedju modela su po obimu, broju i složenosti poslovnih funkcija i vremenskom periodu uvodjenja sistema, kao i sadržaju aktivnosti na implementaciji.

Prodajni modeli su:

 • Osnovni model – Namenjen je za implementaciju u malim preduzećima koja žele da sa malim brojem izvršilaca i skromnim ulaganjem u softversku, hardversku i mrežnu infrastrukturu obezbede efikasan operativan rad i kvalitetno izveštavanje. Sa rastom preduzeća i potrebom da se informatički podrže nove funkcionalnosti, osnovni model se veoma lako može proširiti na standardni model. Podržani operativni sistemi: Microsoft Windows – u skladu sa pripadajućom dokumentacijom baze podataka u kojoj se instalira BONIS. Podržane baze podataka: Oracle XE baza podataka (Oracle Database Express Edition 11g Release 2)
 • Standardni model – Namenjen je za implementaciju u malim i srednjim preduzećima koja zbog velikog broja poslovnih procesa imaju potrebe za većom automatizacijom i snažnijom podrškom BONIS-a. Standardni model se po potrebi može dograditi do enterprise modela. Podržani operativni sistemi: Microsoft Windows i Linux – u skladu sa pripadajućom dokumentacijom baze podataka u kojoj se instalira BONIS. Podržane baze podataka: Oracle XE baza podataka (Oracle Database Express Edition 11g Release 2) i Oracle 12c i 11g Standard One.
 • Enterprise model – Namenjen je za implementaciju u srednjim i velikim preduzećima koja imaju veliki broj izvršilaca i potrebu za potpunom informacionom podrškom u svim segmentima poslovanja. Podržani operativni sistemi: Microsoft Windows, Linux i Unix – u skladu sa pripadajućom dokumentacijom baze podataka u kojoj se instalira BONIS. Podržane baze podataka: Oracle XE baza podataka (Oracle Database Express Edition 11g Release 2), Oracle 12c i 11g Standard One i Enterprise baza podataka (ili pojedinačni opcionali Enterprise baze podataka).

Moguć je prelazak iz jednog modela u drugi po zahtevu uz dogradnju i proširenje pojedinih softverskih komponenti.

BONIS informacioni sistem podržava sledeće poslovne funkcije:


Početni ekran BONIS-a:Početni meni BONIS-a

Korisnik za BONIS plaća uvek samo jednu serversku ili minimalan broj pojedinačnih korisničkih licenci (3), nezavisno od izabranog prodajnog modela, broja računara na kojima se koristi u jednom pravnom licu i broja pravnih lica koja će koristiti BONIS za upravljanje svojim resursima (ukoliko korisnik ima više pravnih lica u svom sastavu, vlasnik je istih ili ima odredjeni pravni interes vezano za druga pravna lica).

Usluge instalacije, obuke i drugih vidova edukacije, podešavanja i konsultacija u vezi sa istim se naplaćuju po radnom satu programera, projektanta ili instruktora.

BONIS je otvoren sistem i razvija se neprekidno, tako da preduzeće neće ostati na informacionom ostrvu u perspektivi.

Isporuka BONIS-a podrazumeva:


 • Instalacija BONIS-a
 • Isporuka izvornog koda programa (Enterprise model)
 • Isporuka izvornog koda izveštaja (Enterprise i Standardni model)
 • Isporuka korisničkih uputstava
 • Obuka kadrova
 • Garanciju za isporučeni softver (1 godina od dana instalacije BONIS-a)
 • Uvođenje u operativni rad
 • Kastomizacija softvera